Principala A scrie scrisoare

» » »

Opinia de audit. 2002Către acţionarii BC InvestPrivatBank S.A.

Noi am exercitat auditul rapoartelor financiare ale BC InvestPrivatBankS.A., Chişinău, Republica Moldova în baza cărora au fost întocmite rapoartele financiare generalizatepentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2002, ce includbilanţul contabil la data de 31 decembrie 2002 şi raportul privind rezultatele financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2002. Cu excepţia celor expuse în următoarele paragrafe auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit. Rapoartele financiare ale Băncii pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2001 au fost auditate de un alt auditor, care a exprimat o opinie fără menţiuni la data de 6 martie 2002. În raportul nostru de audit datat cu 28 februarie 2003, am exprimat o opinie cu menţiune asupra rapoartelor financiare în baza cărora au fost întocmite rapoartele financiare generalizate. Paragrafele cu menţiune includ:

„Nu am primit acces la dosarele de lucru ale auditorului predecesor din care motiv nu am putut obţine dovezi suficiente de audit referitor la faptul dacă soldurile iniţiale nu conţin denaturări semnificative. Astfel, sfera auditului nostru nu a fost suficientă pentru a exprima şi nu exprimăm o opinie asupra raportului privind rezultatele financiare şi asupra raportului privind fluxurile de mijloace băneşti pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2002.

Banca conduce un număr semnificativ de operaţiuni, în primul rînd- acordarea de credite şi efectuarea tranzacţiilor bancare cu acţionarii săi, alte părţi, companii şi persoane fizice, pentru care nu am putut determina dacă aceste tranzacţii au fost efectuate la preţuri de piaţă şi dacă au fost prezentate adecvat în rapoartele financiare. În plus, la data de 31 decembrie 2002 portofoliul de credite include solduri semnificative de astfel de credite, ce prezintă o concentrare semnificativă a riscului de credit pentru Bancă.

În opinia noastră,cu excepţia influenţei ajustărilor posibile, a căror necesitate ar apărea în cazul în care am avea posibilitate de a obţine dovezi suficiente de audit referitoare la cele expuse în paragraful precedent, bilanţul contabil oferă o imagine veridică şi completă despre poziţia financiară a Băncii la data de 31 decembrie 2002 în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate.”

În opinia noastră, rapoartele financiare generalizate corespund în toate aspectele semnificative, rapoartelor financiare în baza cărora acestea au fost întocmite.

Pentru a înţelege mai bine poziţia financiară şi rezultatele activităţii BC InvestPrivatBankS.A pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2002, precum şi sfera de aplicare a auditului nostru, rapoartele financiare generalizate, ce includ bilanţul contabil la data de 31 decembrie 2002 şi raportul privind rezultatele financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2002, trebuie examinate în conexiune cu rapoartele financiare în baza cărora au fost întocmite şi cu raportul nostru de audit asupra acestor rapoarte financiare.

KPMG Moldova SRL
Chişinău, 28 februarie 2003

 

© 1994-2002 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK